WORKSHOP

TRI CESTY – Shifting the paradigm
„Kým neprinesieme to, čo je podvedomé do vedomia, budeme to volať osud.“
C. G. Jung
Pozývame Vás na dvojdňový workshop, ktorého účelom je osobný a osobnostný rozvoj a pozdvihnutie vedomia na individuálnej aj kolektívnej úrovni. Aby sme mohli spoločne prijať globálne výzvy, ktoré sú na prvý pohľad za hranicami vplyvu jednotlivca.
Vydajte sa s nami tromi cestami za poznaním reality. Vidieť empirickú vedu, spiritualitu a filozofiu, ako súčasti celku vyjadrujúce sa iným jazykom. Celku, ktorý má svoj vlastný jazyk.
- Cestou vedy: empirické skúmanie sveta a vedomosti takto získané
- Cestou filozofie: bádanie za zmyslom života, spájajúce východné a západné ponímanie existencie
- Cestou spirituality: metafyzika a abstraktná ezoterika univerza
Poznatky z modernej psychológie poslúžia ako most spájajúci tieto tri cesty za porozumením. Cieľom workshopu je transcendencia duality a jej PRAKTICKÉ využitie v bežnom živote. Nejde iba o získanie vedomostí, ale hlavne o ich porozumenie. Poznať samého seba a časopriestor, v ktorom sa nachádzame. V skutočnosti je jedno odrazom druhého.
„Ak sa nestaneme tým, čomu rozumieme, tak tomu nerozumieme.“
S. Kierkegaard
Žilina: 30. – 31. 10. 2021
Trenčín: 13. – 14. 11. 2021
Banská Bystrica: 27. – 28. 11. 2021
Sobota 9:00-17:00, Nedeľa 9:00-15:00
Cena workshopu: 111,- EUR
Za účelom zaručenia kvality je workshop limitovaný na 12 účastníkov
Nachádzame sa uprostred monumentálnej zmeny. Všetci to cítime, či si to už uvedomujeme, alebo nie. Staré umiera, nové sa rodí. Nový spôsob života. Nová paradigma, spôsob akým rozumieme svetu, sa práve utvára pred našimi očami. Je na nás, aby sme sa pripojili k jej tvorbe, aby sme prebrali zodpovednosť za formu, v akej sa manifestuje prítomnosť. Zodpovednosť na individuálnej, ako aj kolektívnej úrovni. Príbehy o čakaní na hrdinov a hľadaní vinníkov našli svoje rozuzlenie. Sme nimi my. Preberme kontrolu nad vlastným tieňom a staňme sa tými hrdinami, na ktorých sme čakali.
„Tajomstvo skutočnej zmeny je sústreďovať všetku svoju energiu, nie na boj s tým čo bolo, ale na tvorbu toho čo bude.“
Autor neznámy
Náš workshop sa sústredí na cestu dopredu. Vy sami viete najlepšie, čo potrebujete, čo naplní váš život. Každý z nás je unikátom a má svoju vlastnú cestu. Workshop sa zameriava na jedinca, na to ako porozumieť svojej ceste. Ako ju objaviť a kráčať po nej. Aký je váš potenciál a prečo ho máte. Aký to má všetko význam.
„Čo je urobené z lásky, to sa nachádza za predstavami o dobrom a zlom.“
F. Nietzsche
Podstata workshopu je adresovať koncept transcendencie duality. Duality reprezentovanej bojom medzi dobrom a zlom, mužom a ženou, medzi vnútorným a vonkajším svetom, medzi pravou a ľavou stranou. Na týchto paradoxoch je postavená tradičná morálka, ktorá nás sprevádza posledných 2000 rokov. Chceme sa posunúť za dynamiku protikladov. Prijať paradoxy života. Uchopiť podstatu vzťahu subjektivity a objektivity. Vystúpením z boja medzi dvoma protipólmi vytvoríme nový bod. V tomto bode je náš vzťah k protipólom znázornený trojuholníkom.
„Čím viac skúmam vedu, tým viac verím v Boha.“
A. Einstein
Realita je manifestáciou vedomia a naopak. Workshop sa zaoberá porozumením manifestácie ako procesu, mechanizmu. Ako ju vedome praktikovať, kontrolovať. Ako poznať samého seba a porozumieť svojmu príbehu, v ktorom ste hlavným hrdinom.
Teoretická časť, ktorej workshop venuje približne polovicu času, sa zameriava na vzťah mysle a citov, myšlienok a pocitov. Budeme sa zaoberať intelektuálnym porozumením vnútorného vzťahu k sebe samému, ako aj efektu tohto vzťahu na naše okolie. V druhej časti prakticky ukážeme na jednoduchých cvičeniach, ako vonkajší svet odzrkadľuje ten vnútorný, ako funguje shadow work (práca s vlastným tieňom) a čo znamená words are magic (slová sú mágia).
Teoretická časť sa bude sústrediť na jej praktickosť z piatich rôznych uhlov, z piatich voľne nadväzujúcich tém:
- imaginácia ako súčasť reality
- vedomie, podvedomie a manifestácia ich obsahu
- jazyk, symbolika a paradigma nimi vytvorené
- evolúcia života a vedomia
- podstata reality a duality
Praktická a teoretická časť smeruje k zmene. Podobne ako spojením muža a ženy je možné vytvoriť nový život, spojením dvoch protikladov (feminine a masculine), paradoxu, je možné vytvoriť nový svet, novú paradigmu. Pochopením vedomostí, ktoré sme kolektívne nazbierali cestou k tomuto bodu v čase. Univerzum, v ktorom sa realizujeme je odzrkadlením nášho vedomia. Poznať samého seba je synonymom poznania univerza.
„Moje meno je atóm a zo mňa sa skladá svet. Moje meno je vedomie a mnou sa skladá svet.“
My