Domškola Galilea

Koncept školy, akú si žiada dnešná doba. Kde sa deti môžu učiť slobodne a zodpovedne v uvoľnenej atmosfére. Výučba je v súlade s modernými pedagogickými trendmi, ktoré kladú dôraz na personalizované vzdelávanie a rozvoj celého človeka, nie len akademických znalostí. Špecializujeme sa na výuku žiakov na domácom (individuálnom) vzdelávaní na 2. stupni ZŠ podľa osnov Ministerstva školstva.

 
Tvorivosť aj logika
Tímová spolupráca aj samostatnosť
Rozvoj ľavej aj pravej hemisféry
Umožňujeme rodičom oslobodiť svoje deti od neosobného školského systému. Dávame možnosť deťom vzdelávať sa slobodne a
zodpovedne. Výučba  je  prispôsobená individuálnym prednostiam detí. Deti zvládajú učivo podľa osnov Ministerstva školstva, aby mali rozsah vedomostí ako v klasickom vzdelávaní, ale zároveň nebola potlačovaná individualita dieťaťa. Rodičia majú priestor byť súčasťou vzdelávacieho procesu, majú možnosť vyjadriť svoje požiadavky a nároky na výučbu, ale zároveň získavajú priestor venovať sa svojim potrebám a profesionálnemu rastu. Dôležitá je spokojnosť všetkých zúčastnených strán, rodičov, detí aj učiteľov.

Personalizované vzdelávanie

Umožňujeme deťom vybrať si, čo ich skutočne zaujíma a čo chcú študovať. To zahŕňa kombináciu výučby tradičných predmetov podľa osnov Ministerstva školstva a špecifických projektov zameraných na rozvíjanie individuálnych predností žiaka.


Učitelia ako sprievodcovia

Učitelia zohrávajú rolu sprievodcov a mentorov, ktorí pomáhajú deťom objavovať svoje záujmy a podporovať ich učebný proces.

Tvorivosť a logika

Kombinujeme učebné aktivity, ktoré zahrňujú nielen akademické znalosti, ale aj praktické zručnosti, pochopenie a aplikáciu, osobnostný rast, rozvoj kreativity a logického myslenia.

Tímová spolupráca aj samostanosť

Učíme deti spolupracovať v tíme, riešiť problémy a komunikovať efektívne. Rozvíjať kritické myslenie. Toto sú dôležité zručnosti pre ich budúcnosť. Zároveň podporujeme ich individualitu, samostatné rozhodovanie a sebadôveru. Vedieme deti k tomu, aby sa naučili učiť samostatne. Robiť si poznámky z učebných zdrojov a porozumieť textu.

Prispôsobenie sa osnovám

Hoci chceme, aby škola bola uvoľnená a slobodná, je dôležité, aby sa dodržiavali aj osnovy určené Ministerstvom školstva. Snažíme sa integrovať tieto požiadavky do projektov a študijných plánov tak, aby boli menej obmedzujúce.


Rozvoj celého mozgu

Venujeme pozornosť rozvoju oboch hemisfér mozgu detí.  Zaraďujeme aktivity, ktoré zahŕňajú matematiku a vedu, umenie a filozofiu, porozumenie a komunikáciu. Znalosti dôležité pre rozvíjanie individuálnych schopností.

Výuka pre 2. stupeň ZŠ prebieha v priestoroch na Pivovarskej ulici č. 16, Žilina každý pondelok, utorok, streda v čase od 9:00 - 13:00. Vo štvrtok a v piatok majú deti samostatnú prácu v domácom prostredí vo forme projektov a pod. Cena za mesiac je 130,- EUR. Pridajte sa k nám! Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0908 939 307, email:dubenova.mo@gmail.com.